Издаване на електронен подпис

      След като веднъж Вашата фирма е сключила договор за счетоводно обслужване с BALKAN BUSINESS HELP, тя задължително трябва да закупи и Електронен подпис. Последният е абсолютно необходим за осчетоводяването на Вашата фирмена документация, подаването на месечните Ви декларации към органите на НАП, подаването на статистически справки и данни, декларации в системата на ИНТРАСТАТ и др. В цялост, може да се каже, че елктронният подпис е нужен, за да се извършват всички необходими действия от страна на Вашето счетоводство от името и за сметка на представляваното от Вас дружество. Наш представител ще Ви снабди с всички нужни документи и ще Ви предостави същите за подпис. Важно е да се знае, че електронният подпис има срок на действие от една година.  Преди изтичането на едногодишния срок ние ще Ви уведомим своевременно, за да посетите нашия офис и да подновите подписа си.